Privacy Policy

Privacy statement Sneaker Request

Dit is de privacyverklaring van Sneaker Requestgeregistreerd onder het KVK-nummer: 80650724. In dit document wordt uitgelegd hoe Sneaker Request omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Sneaker Request de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Grondslag verwerking

Bij het verlenen van de diensten van Sneaker Request worden uw persoonsgegevens verwerkt. Sneaker Request verwerkt uitsluitend gegevens die Sneaker Request noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en het uitvoeren van de overeenkomst en gaan zorgvuldig om met de informatie die Sneaker Request over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Sneaker Request bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website https://sneakerrequest.com/ indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

 Verkrijging persoonsgegevens

Indien u gebruikt maakt van de diensten van Sneaker Request, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Sneaker Request, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, al dan niet direct of indirect.

Categorieën persoonsgegevens

Sneaker Request verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens;
 • Locatie gegevens, zoals postcodes met huisnummers;
 • E-mail adres;
 • IP-adres;
 • Financiële gegevens;
 • Accountgegevens, waaronder tevens uw wachtwoord en gebruikersnaam;
 • Bestelhistorie;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om (I) een overeenkomst met u aan te gaan, en (II) deze overeenkomst uit te kunnen voeren. De diensten die Sneaker Request biedt kunnen, waaronder het uitvoeren van de overeenkomst, zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig worden uitgevoerd. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot uw gegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Indien sprake is van enige geautomatiseerde besluitvorming, wordt deze besluitvorming verricht door computersystemen en/of computerprogramma’s zonder tussenkomst van menselijk handelen. Betrokkene is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hij of zij verstrekt en die ten tijde van de geautomatiseerde besluitvorming worden gebruikt. Indien de gegevens niet juist of onvolledig blijken te zijn, zijn alle kosten hieruit voortvloeiende voor rekening en risico voor Betrokkene.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Sneaker Request verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Het uitvoeren van haar diensten en de overeenkomst;
 • Contact opnemen met u, waaronder tevens verstaan het versturen van nieuwsbrieven;
 • Verbeteren van de dienstverlening;
 • Het verrichten van betalingen;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening, waaronder het leveren van producten;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;

Bewaartermijn

De door Sneaker Request  verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Sneaker Request  bewaart gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit houdt in dat Sneaker Request een klantprofiel aanmaakt en bewaart totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zal Sneaker Request dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient Sneaker Request facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal Sneaker Request  voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Verwerking door derden

Sneaker Request  deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • De ingeschakelde bezorgdienst(en), zoals Post NL, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en locatiegegevens.
 • Payment Provider ten behoeve van de verwerking van de betaling. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Boekhouder, ten behoeve van het verwerken van de (financiële) administratie van Sneaker Request. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Softwareleveranciers, ten behoeve van de verwerking door benodigde programmatuur. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres, het IP-adres, contact- en NAW-gegevens.
 • Websitebeheerder, ten behoeve van het aanbieden, onderhoud en/of hosting van de website. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres, het IP-adres, contact- en NAW-gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens

Sneaker Request neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Website

Door het gebruiken van de website https://sneakerrequest.com/ stem je in met de disclaimer. Sneaker Request behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Sneaker Request  aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op https://sneakerrequest.com/ zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Sneaker Request voor zover deze niet aan derden toebehoren. 

Cookieverklaring

Sneaker Request  maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Sneaker Request  mag, volgends de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Sneaker Request raadt aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website.

De cookies die Sneaker Request  gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow).

Social Media cookies: dit zijn cookies van derde partijen en worden door de Social Media websites zelf geplaatst. Bijvoorbeeld wanneer je op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij jouw IP-adres herkennen zodra je een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Sneaker Request  je naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Op de website van Sneaker Request  worden cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Sneaker Request zelf houdt geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat Sneaker Request  informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via service@shoerecovery.com.

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Rechten van betrokken

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;

Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

 • Recht op rectificatie;

U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.

 • Recht op gegevenswissing;

Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

 • Recht op beperking van de verwerking;

Als betrokkene hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Sneaker Request.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;

Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Sneaker Request, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Sneaker Request over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.

 • Recht van bezwaar;

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Sneaker Request  staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Sneaker Request  met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website: https://sneakerrequest.com/

Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Sneaker Request  u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Sneaker Request  zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Klarna

In cooperation with Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, we offer you the following payment methods. Payment is to be made to Klarna.

 • Pay in [14] days: The payment period is 14 days from shipment of the goods or tickets/ availability date of the service. You can find the complete terms and conditions for the markets where this payment method is available here: United KingdomGermanySwedenNorwayDenmarkFinlandAustriaSwitzerlandand the Netherlands.
 • Financing: With the financing service from Klarna you can pay your purchase in flexible or fixed monthly instalments according to the conditions stated in the checkout. The instalment payment is due at the end of each month after submission of a separate monthly invoice by Klarna. Further information regarding Slice It including terms and conditions and Standard European Consumer Credit Information you can find here for the markets where this payment method is available: Austria, the United KingdomGermanySwedenNorwayDenmarkand Finland.
 • Direct bank transfer: Available in Germany, Austria, Belgium, Italy, Spain, Poland and the Netherlands. Your account will be debited directly after placement of your order.
 • Direct Debit: Your account will be debited after shipment of the goods or tickets/ availability date of the service or in case of a subscription in accordance with the timelines communicated. You will be notified about the date(s) by email.
 • Card Payments: Available in Sweden, Germany and Austria. The amount will be reserved on your card and will be debited after shipment of the goods or tickets/ availability date of the service. In case of a subscription the amount will be debited in accordance with the timelines communicated.

The payment methods Pay in [14] days, Slice It and direct debit are only available in case of a positive credit assessment. For this purpose, during the order process and handling of your purchase, we forward your data for an address and credit check to Klarna. We can only offer you the payment methods available based on the result of the credit check. General information about Klarna and the user terms per country can be found on klarna.com. Your personal data is handled in accordance with applicable data protection law and in accordance with the information in Klarnas privacy statement.

Wijzigingen privacyverklaring

Sneaker Request kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houdt daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop Sneaker Request reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerkt, dan brengt Sneaker Request u per e-mail daarvan op de hoogte.Sneaker