algemene voorwaarden

VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Sneaker Request

Artikel 1 Algemene voorwaarden

 1. In de voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld:
 2. Aanbod: Alle schriftelijke aanbiedingen aan Koper tot levering van producten door Verkoper waar deze voorwaarden onlosmakelijk mee verbonden zijn.
 3. Koper: Een natuurlijke rechtspersoon, niet handelend in bedrijf of beroep, die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 4. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) strekt zich uit van de verkoop en levering van Producten aan de Koper, gekocht bij Sneaker Request.
 5. Producten: De Producten die Sneaker Request aanbiedt zijn sneakers.
 6. Verkoper: De aanbieder van de Producten aan Koper, hierna te noemen: Sneaker Request.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van Sneaker Request en alle Overeenkomsten tussen Sneaker Request en Koper, en op alle Producten die door Sneaker Request worden aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) tot stand komt, krijgt de Koper inzage in de Algemene Voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Sneaker Request aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden, die op de website van Sneaker Request zijn gepubliceerd, kan inzien, zodat Koper deze kan bewaar de voorwaarden op een duurzame gegevensdrager.
 3. In uitzonderlijke gevallen kan van de voorwaarden worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk met Sneaker Request is overeengekomen.
 4. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van de Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing en wordt de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen door een bepaling met dezelfde reikwijdte als de oorspronkelijke bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet in deze voorwaarden staan, dienen te worden beoordeeld en toegelicht in relatie tot de voorwaarden.
 7. In het geval dat in deze algemene voorwaarden naar haar/haar wordt verwezen, moet dit ook worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien van toepassing.

Artikel 3 Het aanbod

 1. Alle Aanbiedingen van Sneaker Request zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk aangegeven. Indien het Aanbod beperkt is of geldig is onder specifieke voorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod. Een Aanbod komt eerst tot stand als het schriftelijk is vastgelegd.
 2. Sneaker Request is aan de Aanbieding gebonden indien de aanvaarding van deze aanbieding door Koper binnen 14 dagen schriftelijk wordt bevestigd, dan wel Koper het verschuldigde bedrag heeft voldaan. Niettemin heeft Sneaker Request de bevoegdheid om een ​​Overeenkomst met een potentiële Koper te weigeren op een voor Sneaker Request gemotiveerde reden.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten met de daarbij behorende prijzen. De beschrijving is zo nauwkeurig geschreven dat deze de Koper in staat stelt zich een juist oordeel over het Aanbod te vormen. Eventuele fouten of vergissingen in het Aanbod kunnen niet aan Sneaker Request worden gebonden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grondslag zijn voor enige schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst (op afstand). Sneaker Request kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren in een afbeelding exact overeenkomen met de kleuren van het Product.
 4. Levertijden en leveringstermijnen in het Aanbod van Sneaker Request zijn indicatief en geven Koper bij overschrijding van de levertijd/termijnen geen schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een prijsopgave verplicht Sneaker Request niet tot levering van een product tegen de gereduceerde prijs van de Aanbieding tegen een deel van de opgegeven prijs.
 6. In het geval van een Aanbieding met een gereduceerde prijs geldt deze niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen tegen een gereduceerde prijs zijn beschikbaar op basis van de voorraad, volgens het principe "verkocht is verkocht".
 7. De huidige marktwaarde van de Producten is onderhevig aan verandering, waardoor de notering dienovereenkomstig verandert.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand wanneer de Koper het aanbod van Sneaker Request voor een specifiek Product accepteert door middel van een bestelling of door te betalen.
 2. Een Offerte kan worden uitgebracht door Sneaker Request via de website.
 3. Indien Koper het Aanbod aanvaardt middels een Overeenkomst met Sneaker Request, zal de Overeenkomst door Sneaker Request schriftelijk aan Koper worden bevestigd, in ieder geval per e-mail.
 4. Indien de aanvaarding (op onderstaande punten) afwijkt van het Aanbod, is Sneaker Request daar niet verantwoordelijk voor.
 5. Sneaker Request is niet aan een Aanbieding gebonden indien de Koper had kunnen of behoren te verwachten dat de Aanbieding een fout of vergissing zou bevatten. Van deze fout of vergissing heeft de Koper geen recht tegen Sneaker Request.
 6. De Koper heeft het recht om binnen de wettelijke termijn gebruik te maken van zijn herroepingsrecht. Indien herroeping van toepassing is, dient de Koper zorgvuldig om te gaan met het Product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken op een manier die nodig is om de soort, de kenmerken en het gebruik van het product vast te stellen. De directe kosten van het retourneren van het Product zijn voor rekening van de Koper.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Sneaker Request zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien de Overeenkomst verplicht is werkzaamheden van derden te omvatten, heeft Sneaker Request het recht bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan deze derden.
 3. De Koper is verantwoordelijk voor de tijdige verstrekking van de persoonsgegevens, waarvan Sneaker Request aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Indien deze gegevens niet worden verstrekt binnen een voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde termijn, heeft Sneaker Request het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Sneaker Request is tijdens de uitvoering van de Overeenkomst niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het opvolgen van instructies van de Koper indien deze afwijken van de inhoud of strekking van de Overeenkomst. Indien de instructies voor Sneaker Request meerwerk opleveren, is de Koper verantwoordelijk voor het vergoeden van de extra gemaakte kosten, op basis van het servicecontract.
 5. Sneaker Request kan voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst van de Koper verlangen dat hij zekerheid stelt, al dan niet in de vorm van een volledige vooruitbetaling.
 6. Sneaker Request is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan ​​voor Sneaker Request in de veronderstelling dat Koper onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens heeft verstrekt, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid vooraf bij Sneaker Request bekend was.
 7. Afnemer vrijwaart Sneaker Request voor eventuele aanspraken van derden, die verband houden met eventuele schade ontstaan ​​tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, welke aan Afnemer toerekenbaar is.

Artikel 6 Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat Koper niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt, onvoldoende medewerking verleent, de (voor)betaling niet tijdig door Sneaker Request is ontvangen of omdat andere omstandigheden buiten de macht van Sneaker Request voor vertraging zorgen, heeft Sneaker Request het recht op een redelijke verlenging van de leveringstermijn. Alle overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. De Koper dient aan Sneaker Request een schriftelijke verklaring op met daarin een redelijke termijn voor levering van de Producten. De Koper heeft geen recht op enige schadevergoeding wegens mogelijke vertraging bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De Koper is verplicht de Producten in ontvangst te nemen op het moment dat in de Overeenkomst is vermeld, alsmede wanneer de Producten eerder of later beschikbaar zijn dan in de Overeenkomst is overeengekomen.
 3. Indien Koper de ontvangst weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, heeft Sneaker Request het recht de Producten op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 4. Indien de Producten worden bezorgd door Sneaker Request of een externe vervoerder, heeft Sneaker Request het recht eventuele bezorgkosten in rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De kosten worden separaat in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien Sneaker Request persoonsgegevens nodig heeft van Koper ten behoeve van het uitvoeren van de Overeenkomst, vangt de leveringstermijn aan nadat Koper alle persoonsgegevens voor de uitvoering aan Sneaker Request heeft verstrekt
 6. Indien de door Sneaker Request opgegeven leveringstermijn is opgegeven, kan deze worden beschouwd als een indicatie. Voor leveringen buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
 7. Sneaker Request heeft het recht om in gedeelten te leveren, tenzij hiervan afwijkt van de Overeenkomst of de deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Sneaker Request heeft het recht om de geleverde Producten afzonderlijk te factureren.
 8. Leveringen worden pas uitgevoerd als alle facturen zijn betaald, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Sneaker Request behoudt zich het recht voor om een ​​levering te weigeren wanneer er een reëel risico bestaat op niet-betaling.

Artikel 7 Verpakking en transport

 1. Sneaker Request is jegens Koper verplicht de Producten deugdelijk te verpakken en zodanig te beveiligen dat het Product bij normaal gebruik de bestemming in deugdelijke staat bereikt.
 2. Tenzij schriftelijk overeengekomen, zijn alle leveringen inclusief omzetbelasting (BTW), verpakking en verpakkingsmaterialen.
 3. De ontvangst van de levering zonder op- of aanmerkingen op de verzenddocumenten of het ontvangstbewijs geldt als bewijs dat de verpakking in deugdelijke staat was op het moment van levering.

Artikel 8 Onderzoek, Klachten

 1. De Koper dient op het moment van bezorging, in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst, het Product te onderzoeken, uit te pakken of te gebruiken op de manier die nodig is om te beoordelen of hij het Product zal behouden. Daarbij dient Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van de ontvangen Producten beantwoordt aan de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer worden gesteld.
 2. De Koper is verplicht onderzoek te doen naar en zich te informeren over het gebruik van het Product en bij persoonlijk gebruik het Product te testen volgens de gebruikershandleiding. Sneaker Request erkent geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van het Product door de Koper.
 3. Eventuele visuele gebreken of tekortkomingen dienen op Sneaker Request te worden gemeld service@sneakerrequest.com . Koper heeft een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen te worden gemeld, terwijl ontdekkingen omtrent het uiterlijk binnen 6 maanden na levering dienen te worden gemeld. Met betrekking tot schade aan het Product veroorzaakt door nalatige behandeling door de Koper, is de Koper als enige verantwoordelijk voor een mogelijke waardevermindering van het Product.
 4. Indien een klacht tijdig wordt ontvangen, blijft de Koper verplicht de gekochte Producten te betalen. Indien Koper een gebrekkig Product wenst te retourneren, geschiedt dit uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Sneaker Request, op de wijze zoals door Sneaker Request bepaald.
 5. Indien de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het Product met alle bijlagen in de originele staat en verpakking aan Sneaker Request retourneren op de meest redelijke wijze, conform de retourinstructies van Sneaker Request. De rechtstreekse kosten voor de retourzending zijn voor rekening en risico van de Koper. Indien de Koper het Product niet in de originele verpakking en inclusief de originele accessoires retourneert, dienen de kosten van waardevermindering van het Product te worden betaald en zijn deze voor risico van de Koper.
 6. Sneaker Request heeft het recht om een ​​onderzoek in te stellen naar de authenticiteit en de staat van de geretourneerde Producten alvorens tot restitutie over te gaan.
 7. Terugbetalingen aan de Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, maar de betaling kan tot 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. De terugbetaling gebeurt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 8. Indien de Koper gebruik maakt van het recht van reclame, heeft hij geen recht om de betalingsverplichting op te schorten, noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Indien er een gebrek is aan de levering, of indien er meerdere producten ontbreken, en dit te wijten is aan Sneaker Request, dan zal Sneaker Request een verzoek sturen naar de Koper om het ontbrekende Product(en) op te sturen en de resterende bestelling te annuleren. De ontvangstbevestiging van het product is een richtlijn. Eventuele schade die de Koper lijdt door een afwijking in de levering kan niet aan Sneaker Request worden doorberekend.

Artikel 9 Prijzen

 1. De prijzen van de aangeboden Producten zijn onderhevig aan een continu veranderende marktwaarde, waardoor de prijzen dagelijks/wekelijks kunnen verschillen.
 2. De in het Aanbod genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. De in het Aanbod genoemde prijzen zijn gebaseerd op de kosten ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, zoals: in- en uitvoerrechten, verzend- en loskosten, verzekeringen, heffingen en belastingen.
 4. Indien het Product of de grondstof onderhevig zijn aan prijsschommelingen op de financiële markt, waarop Sneaker Request geen invloed heeft, kunnen de Producten tegen afwijkende prijzen door Sneaker Request worden aangeboden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen fluctueren.

Artikel 10 Betalings- en incassobeleid

 1. Betaling dient bij voorkeur te geschieden in de valuta zoals vermeld op de factuur via de aangegeven wijze.
 2. De Koper heeft geen recht op of verwachtingen op een vooraf verstrekte begroting, tenzij beide partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. De Koper dient de betaling in één keer af te ronden op het rekeningnummer en de door Sneaker Request verstrekte gegevens. Partijen kunnen slechts na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Sneaker Request een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. Indien met de Koper een periodieke betalingsverplichting is overeengekomen, heeft Sneaker Request het recht de prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 5. In geval van persoonlijk faillissement of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Sneaker Request op Koper direct opeisbaar.
 6. Sneaker Request heeft het recht de betaling van Koper in de eerste plaats in mindering van de kosten, in de tweede plaats in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en lopende rente te strekken. Sneaker Request kan het aanbod tot betaling weigeren zonder in ziekteverzuim te vervallen, indien Koper opdracht tot afrekening heeft gegeven. Sneaker Request kan het volledige bedrag weigeren, indien de opengevallen en lopende rente als kosten worden voldaan.
 7. De Koper ontvangt een schriftelijke betalingsherinnering met een betalingstermijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de betalingsherinnering, teneinde alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen alsmede de toedeling van de buitengerechtelijke kosten verbonden aan het niet binnen de aangegeven termijn betalen.
 8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, kan Sneaker Request zonder ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste dag van verzuim tot aan de volledige voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW berekend met de staffel schaal vanaf het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 st van juli 2012.
 9. Indien Sneaker Request meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze kosten voor vergoeding in aanmerking. Tevens komen de gemaakte gerechtelijke en executiekosten voor rekening van Koper.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Sneaker Request geleverde Producten blijven eigendom van Sneaker Request totdat Koper alle verplichtingen die met Sneaker Request in de Overeenkomst zijn overeengekomen, is nagekomen.
 2. De Koper is niet bevoegd tot verpanding of op enigerlei wijze bezwaar maken indien de Producten onder het eigendomsvoorbehoud vallen, indien de eigendom van de Producten niet volledig is overgegaan.
 3. Indien een derde beslag legt op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, is de Koper verplicht Sneaker Request zo snel als op dat moment redelijk is hiervan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval Sneaker Request zijn in dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud wil uitoefenen, geeft Koper nu onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming en machtiging aan Sneaker Request of aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Sneaker Request zich bevinden. om het pand terug te krijgen.
 5. Sneaker Request heeft het recht de gekochte Producten onder zich te houden voor het geval Koper niet (volledig) aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte voor Sneaker Request. Nadat de Koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, spant Sneaker Request zich in om de producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, bij de Koper af te leveren.
 6. Kosten en gevolgschade als gevolg van het achterhouden van de gekochte Producten zijn voor rekening en risico van de Koper en dienen op het eerste beroep van Sneaker Request door de Koper te worden vergoed.

 

Artikel 12 Garantie

 1. Sneaker Request garandeert dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook voor de levering van Producten bestemd voor gebruik buiten Nederland en de Koper heeft dit uitdrukkelijk schriftelijk aan Sneaker Request gemeld.
 2. Sneaker Request garandeert dat alle Producten authentiek zijn, behoren tot het merk waaronder ze worden aangeboden en zich in nieuwstaat bevinden. Sneaker Request biedt uitdrukkelijk geen tweedehands Producten aan.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 1. Sneaker Request heeft het recht de nakoming van verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Voorts heeft Sneaker Request het recht om de Overeenkomst met Koper, indien deze niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien Koper de verplichtingen uit de Overeenkomst met Sneaker Request niet, niet tijdig of niet nakomt.
 3. Voorts heeft Sneaker Request het recht de Overeenkomst met voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden, indien uit de omstandigheden blijkt dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk wordt geacht of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer is vereist, of dat in andere omstandigheden ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verlangd.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sneaker Request op de Koper direct opeisbaar. Wanneer Sneaker Request de nakoming van de verplichting opschort, behoudt hij zijn aanspraken op de wet en de Overeenkomst.
 5. Sneaker Request behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Sneaker Request leidt tot aansprakelijkheid van Sneakers Request jegens Koper of een derde, is de aansprakelijkheid beperkt tot de door Sneaker Request in verband met de Overeenkomst in rekening gebrachte kosten, tenzij de schade is ontstaan ​​door opzet of een daadwerkelijke fout. De aansprakelijkheid van Sneaker Request is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.
 2. Sneaker Request is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, gederfde winst en/of verlies, gemiste besparingen en schade ontstaan ​​door het gebruik van de geleverde Producten. Voor Koper geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan ​​op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. Sneaker Request is niet aansprakelijk voor het herstel van schade die is veroorzaakt door het gebruik van het Product. Sneaker Request zorgt voor strikte onderhouds- en gebruikershandleidingen die door de Koper dienen te worden nageleefd. Alle schade aan Producten ontstaan ​​door het dragen of gebruiken van de Producten is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid. (waaronder gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.)
 4. Sneaker Request is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ​​door het handelen of het niet kunnen verstrekken van (onvolledige en/of onjuiste) informatie op de website(s) of op gelinkte websites.
 5. Sneaker Request is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om andere redenen niet beschikbaar zijn van de website.
 6. Sneaker Request staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van de namens Sneaker Request verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst van deze e-mail.
 7. Alle aanspraken van Koper op grond van het tekortschieten van Sneaker Request vervallen indien deze aanspraken niet binnen een jaar nadat de aanspraak bij Koper bekend had kunnen zijn schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld aan Sneaker Request. Alle aanspraken van de Koper verjaren in ieder geval één jaar na het einde van de Overeenkomst.

Artikel 15 Overmacht

 1. Sneaker Request is niet aansprakelijk in geval van overmacht waardoor de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet kunnen worden nagekomen, noch is Sneaker Request tot enige verplichting gehouden indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan of volgens de wet, rechtshandelingen of de toerekenbare op grond van geldende opvattingen.
 2. Overmacht bestaat uit het volgende, maar is niet beperkt tot wetgeving en jurisprudentie, (i) Overmacht van leveranciers van Sneaker Request, (ii) Leveranciers die door de Koper zijn aanbevolen of voorgeschreven aan Sneaker Request, die hun verplichtingen niet nakomen , (iii) Gebreken aan kasten, apparatuur, software of materialen van derden, (iv) Overheidsmaatregelen, (v) Stroomuitval, (vi) Storing internet-, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (o.a. door cybercriminaliteit en hacking), (vii) Natuurrampen, (viii) Oorlog of terroristische aanslagen, (ix) Algemene transportproblemen, (x) Werkstakingen binnen Sneaker Request en (xi) andere situaties die naar het oordeel van Sneaker Request buiten haar invloed zijn, die het tijdelijk of blijvend nakomen van de verplichtingen.
 3. Sneaker Request heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien zij door de omstandigheden verhinderd worden de verplichtingen na te komen nadat Sneaker Request haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding aan de andere partij.
 5. Voor zover Sneaker Request gedurende de periode van overmacht de verbintenis uit de Overeenkomst in gedeelten kan nakomen en het daaropvolgende gedeelte zelfstandige waarde heeft, heeft Sneaker Request het recht dit gedeelte afzonderlijk te factureren. De Koper is gehouden deze factuur als afzonderlijke Overeenkomst te voldoen.

Artikel 16 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die deel uitmaken van de Overeenkomst, gaat over op de Koper op het moment dat de Producten in het bezit zijn van de Koper. Dit is het geval wanneer de Producten zijn afgeleverd op het afleveradres van de Koper.

Artikel 17 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Sneaker Request gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van de Koper en bezoekers van de website(s). In het geval dat hierom wordt verzocht, zal Sneaker Request de betrokkene hiervan op de hoogte stellen.
 2. Indien Sneaker Request op grond van de Overeenkomst de informatie van aanvullende beveiliging dient te voorzien, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau waarbij gelet wordt op de staat van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de daaraan verbonden kosten. redelijk.

Artikel 18 Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Sneaker Request en/of een klacht heeft over (de uitvoering van de) Overeenkomst, is Koper verplicht dit zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 kalenderdagen, te melden nadat de oorzaak van de klacht is ontstaan. de klacht. Klachten kunnen gemeld worden via service@sneakerrequest.com met als onderwerp "Klacht".
 2. De klacht dient voldoende onderbouwd en/of toegelicht te zijn, wil Sneaker Request de klacht in behandeling willen nemen.
 3. Sneaker Request zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Beide partijen proberen samen tot een oplossing te komen.

Artikel 19 Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen Sneaker Request en Koper is Nederlands recht van toepassing.
 2. Bij uitleg over de inhoud en strekking van deze voorwaarden is de Nederlandse taal doorslaggevend. Sneaker Request heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan ​​door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Sneaker Request en Koper worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot kwalificatie van een andere rechter.

Amsterdam, 18 e van mei 2020