Privacybeleid

Privacyverklaring Sneaker Request

Dit is de privacyverklaring van Sneaker Request , geregistreerd onder het KVK-nummer: 80650724. In dit document wordt uitgelegd hoe Sneaker Request omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens wordt Sneaker Request de grootst mogelijke zorgvuldigheid gevraagd.

Grondslagverwerking

Bij het definitieve van de diensten van Sneaker Request worden uw persoonsgegevens verwerkt. Sneaker Request uitsluitend uitsluitend gegevens die Sneaker Request noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en het uitvoeren van de overeenkomst en zorgvuldig gaan om met de informatie die Sneaker Request over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Sneaker Request bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website https://sneakerrequest.com/ indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

 Het verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van de diensten van Sneaker Request, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Sneaker Request , of worden persoonsgegevens van u opgenomen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan ​​alle gegevens die betrekking hebben op een onbeperkte of identificeerbare natuurlijke persoon, al dan niet direct of indirect.

Categorieën persoonsgegevens

Sneaker Request verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens;
 • Locatiegegevens, zoals postcodes met huisnummers;
 • Emailadres;
 • IP-adres;
 • Financiële gegevens;
 • Accountgegevens, waaronder tevens uw wachtwoord en gebruikersnaam;
 • Bestelgeschiedenis;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Noodzaakverwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om (I) een overeenkomst met u aan te gaan, en (II) deze overeenkomst uit te kunnen voeren. De diensten die Sneaker Request biedt kunnen, waaronder het uitvoeren van de overeenkomst, zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig worden uitgevoerd. Indien voor specifieke doelstellingen met betrekking tot uw gegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor een aparte toestemming te geven.

Geautomatiseerde verwerking

Als er sprake is van enige manipulatie, wordt deze uitgevoerd door computersystemen en/of computerprogramma's zonder tussenkomst van menselijk handelen. Betrokkene is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hij of zij verstrekt en die tien keer van de systematische beïnvloed worden gebruikt. Indien de gegevens niet juist of onvolledig blijken te zijn, zijn alle kosten hieruit voortgekomen uit rekening en risico voor Betrokkene.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Sneaker Request verwerkt worden, hebben tien doel om:

 • Het uitvoeren van haar diensten en de overeenkomst;
 • Contact opnemen met u, inclusief tevens het verzenden van nieuwsbrieven;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Het investeert van betalingen;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening, waaronder het leveren van producten;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Verbeteringen van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;

Bewaartermijn

De door Sneaker Request verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Sneaker Bewaart gegevens opvragen zolang u cliënt van ons bent. Dit houdt in dat Sneaker Request een klantprofiel aanmaakt en bewaart totdat u aangegeven dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangegeven heeft, zal Sneaker Request dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Indien een opslagtermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Op grond van magnetische administratieve verplichtingen dient Sneaker Request facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal Sneaker Request voor zolang de termijn loopt bewaren.

Verwerking door derden

Sneaker Request deelt persoonsgegevens alleen met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • De gekozen bezorgdienst(en), zoals Post NL, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en locatiegegevens.
 • Betalingsprovider ten behoeve van de verwerking van de betaling. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact-, NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Boekhouder, ten behoeve van het verwerken van de (financiële) administratie van Sneaker Request. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact-, NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Softwareleveranciers, ten behoeve van de verwerking door identieke programmatuur. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres, het IP-adres, contact- en NAW-gegevens.
 • Websitebeheerder, ten behoeve van het aanbieden, onderhoud en/of hosting van de website. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres, het IP-adres, contact- en NAW-gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens

Sneaker Request neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening gehouden met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, componenten met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernstige risico's voor de rechten en vrijheden van personen , technisch passende en relevante maatregelen om een ​​op het risico passende beveiligingsniveau te realiseren.

Website

Door het gebruik van de website https://sneakerrequest.com/ stem je in met de disclaimer. Sneaker Request tussentijds zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgenomen, maar kan desondanks mogelijke ontbrekenheden opgenomen of onvolledig zijn. Sneaker Request bestaat uit geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Alle teksten op https://sneakerrequest.com/ zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Sneaker Request voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Cookieverklaring

Sneaker Request maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies om de website te installeren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers te maken. Sneaker Request mag, volgends de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soorten cookies is uw toestemming nodig. Sneaker Request raadt aan om de cookies te accepteren in verband met het gebruik van de website.

De cookies die Sneaker Request gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer waardoor er geen toestemming vereist en verplicht hoeft te worden. Met deze cookies worden bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

Social Media cookies: dit zijn cookies van derde partijen en worden door de Social Media websites zelf geplaatst. Wanneer je bijvoorbeeld op de website de Social Media button aanklikt, wordt er een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij jouw IP-adres herkennen, waardoor je een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij overeenkomstig verzamelen, effectief Sneaker Request je naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Op de website van Sneaker Request worden cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Sneaker Request zelf houdt geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van onbeperkte wet- en regelgeving te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat Sneaker Request informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen via service@shoerecovery.com .

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie wordt geplaatst, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies krijgt en ook de cookies van de derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy-instellingen aanpassen.

Rechten van betrokken

Als betrokken heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;

Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

 • Recht op rectificatie;

U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van verminderde gegevens te verkrijgen.

 • Recht op gegevenswissing;

Zonder enige vertraging dient een betrokken wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

 • Recht op beperking van de verwerking;

Als u betrokken bent, heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Sneaker Request .

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;

Een betrokken heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Sneaker Request, in een veroorzaakte, gebruikelijk en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Sneaker Request over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze gefinancierd waren.

 • Recht van bezwaar;

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege zijn specifieke situatie verbandhoudende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met uitgebreide van profilering op basis van de bepalingen. Sneaker Request staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij de dwingende gronden voor de verwerking aanvoert die zwaar wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokken die verband houden met de uitoefening van, instelling van onderbouwing van een rechtsvordering.

Klachten

Als u een klacht heeft over de wijze waarop Sneaker Request met uw persoonsgegevens omgaat, of een van alle rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website: https://sneakerrequest.com/ .

Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Sneaker Request u om een ​​kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt uw pasfoto en MRZ (strook met nummers ingevuld) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Sneaker Request zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de gezaghebbende instantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de volgende betaalmethoden aan. Betaling dient te geschieden aan Klarna.

 • Betaal binnen [14] dagen: De betalingstermijn bedraagt ​​14 dagen vanaf verzending van de goederen of tickets/beschikbaarheidsdatum van de dienst. De volledige voorwaarden voor de markten waar deze betaalmethode beschikbaar is, vindt u hier: Verenigd Koninkrijk , Duitsland , Zweden , Noorwegen , Denemarken , Finland , Oostenrijk , Zwitserland en Nederland .
 • Financiering: Met de financieringsservice van Klarna kunt u uw aankoop in flexibele of vaste maandelijkse termijnen betalen volgens de voorwaarden die staan ​​vermeld bij het afrekenen. De termijnbetaling is verschuldigd aan het einde van iedere maand na indiening van een aparte maandfactuur door Klarna. Verdere informatie over Slice It inclusief algemene voorwaarden en standaard Europese consumentenkredietinformatie kunt u hier vinden voor de markten waar deze betaalmethode beschikbaar is: Oostenrijk , Groot-Brittannië , Duitsland , Zweden , Noorwegen , Denemarken en Finland .
 • Directe bankoverschrijving: Beschikbaar in Duitsland, Oostenrijk, België, Italië, Spanje, Polen en Nederland. Direct na het plaatsen van uw bestelling wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven.
 • Automatische incasso: Uw rekening wordt gedebiteerd na verzending van de goederen of tickets/beschikbaarheidsdatum van de dienst of in geval van een abonnement in overeenstemming met de gecommuniceerde tijdlijnen. U wordt per e-mail op de hoogte gesteld van de datum(s).
 • Kaartbetalingen: beschikbaar in Zweden, Duitsland en Oostenrijk. Het bedrag wordt op uw kaart gereserveerd en wordt afgeschreven na verzending van de goederen of tickets/beschikbaarheidsdatum van de dienst. Bij een abonnement wordt het bedrag afgeschreven volgens de gecommuniceerde termijnen.

De betaalmethoden Betalen in [14] dagen, Slice It en automatische incasso zijn alleen beschikbaar bij een positieve kredietbeoordeling. Hiervoor sturen wij tijdens het bestelproces en de afhandeling van uw aankoop uw gegevens voor een adres- en kredietcontrole door naar Klarna. Alleen op basis van de uitkomst van de kredietcontrole kunnen wij u de beschikbare betaalmethoden aanbieden. Algemene informatie over Klarna en de gebruiksvoorwaarden per land vindt u op klarna.com . Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de privacyverklaring van Klarna.

Wijzigingen privacyverklaring

Sneaker Request kan altijd de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop Sneaker Request verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerkt, dan brengt Sneaker Request u per e-mail op de hoogte.