Privacybeleid

Privacyverklaring Sneaker Request

Dit is de privacyverklaring van Sneaker Request , geregistreerd onder het KVK-nummer: 74305328. In dit document wordt uitgelegd hoe Sneaker Request omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Sneaker Request de grootste mogelijke zorgvuldigheid.

Grondslag verwerking

Bij de sluiting van de diensten van Sneaker Request worden uw persoonsgegevens verwerkt. Sneaker Request verwerkt uitsluitend gegevens van Sneaker Request noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en het uitvoeren van de overeenkomst en gaan zorgvuldig om met de informatie die Sneaker Request over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. De grondslag voor de verwerking van deze gegevens is de overeenkomst die u met Sneaker Request bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u worden verwerkt door het bezoeken van de website https://sneakerrequest.com/ indien u toestemming heeft gekregen.

 Persoonsgegevens ophalen

Indien u gebruikt maakt van de diensten van Sneaker Request, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Sneaker Request , of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan ​​alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of volledig natuurlijke persoon, al dan niet direct of indirect.

Categorieën persoonsgegevens

Sneaker Request verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens;
 • Locatie gegevens, zoals postcodes met huisnummers;
 • Emailadres;
 • IP-adres;
 • Financiële gegevens;
 • Accountgegevens, inclusief uw wachtwoord en gebruikersnaam;
 • bestelgeschiedenis;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om (I) een overeenkomst met u aan te gaan, en (II) deze overeenkomst uit te kunnen voeren. De diensten die Sneaker Request biedt kunnen, inclusief het uitvoeren van de overeenkomst, zonder de verwerking van uw persoonsgegevens niet volledig worden uitgevoerd. Indien voor specifieke met betrekking tot uw gegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor afzonderlijke toestemming te geven.

Geautomatiseerde beslissing

Als er een beslissing is, wordt deze beslissing genomen door computersystemen en/of computerprogramma's zonder tussenkomst van menselijke handelingen. Betrokkene is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hij of zij verstrekt en die tien keer van de bepaalde beslissing worden gebruikt. Indien de gegevens niet juist of onvolledig blijken te zijn, zijn alle kosten hieruit vertrouwd voor rekening en risico voor Betrokkene.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Sneaker Request verwerkt worden, hebben tien doel om:

 • Het uitvoeren van haar diensten en de overeenkomst;
 • Contact opnemen met u, waaronder tevens erkennen het verzenden van nieuwsbrieven;
 • Verbeteren van de dienstverlening;
 • Het sluiten van betalingen;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening, inclusief het leveren van producten;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;

Bewaartermijn

De door Sneaker Request verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Sneaker Request bewaart gegevens zolang u klant van ons bent. Dit houdt in dat Sneaker Request een klantprofiel aanmaakt en bewaart totdat u vermoedt dat u niet langer van onze diensten wenst te maken. Als u dit bij ons doet vermoeden zal Sneaker Request dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient Sneaker Request facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal Sneaker Request voor zolang de toepasselijke termijn vervalt.

Verwerking door derden

Sneaker Request deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. De derden waarmee persoonsgegevens worden gedeeld:

 • De ingeschakelde bezorgdienst(en), zoals Post NL, ten minste van uitvoering van de overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die worden verwerkt, worden zijn contact- en NAW-gegevens en locatiegegevens.
 • Payment Provider ten behoeve van de verwerking van de betaling. De categorie van persoonsgegevens die worden verwerkt, worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Boekhouder, ten behoeve van de verwerking van de (financiële) administratie van Sneaker Request. De categorie van persoonsgegevens die worden verwerkt, worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Softwareleveranciers, ten minste van de verwerking door middel van programmatuur. De categorie van persoonsgegevens die worden verwerkt, worden de locatiegegevens, het e-mailadres, het IP-adres, contact- en NAW-gegevens.
 • Websitebeheerder, ten behoeve van het aanbod, onderhoud en/of hosting van de website. De categorie van persoonsgegevens die worden verwerkt, worden de locatiegegevens, het e-mailadres, het IP-adres, contact- en NAW-gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens

Sneaker Request neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening gehouden met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, vertrouwd met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst werkelijke risico's voor de rechten en vrijheden van personen , passende technische en onderliggende maatregelen om een ​​op het risico afgestemd beveiligingsniveau te minimaliseren.

Website

Door het gebruik van de website https://sneakerrequest.com/ stem je in met de disclaimer. Sneaker Request bewaart zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze te wijzigen. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onzekerheden bevatten of onvolledig zijn. Sneaker Verzoek definitief op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan ​​door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruik van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Alle teksten op https://sneakerrequest.com/ zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Sneaker Request voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Cookieverklaring

Sneaker Request maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers te maken. Sneaker Request mag, volgende de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soorten cookies is uw toestemming nodig. Sneaker Verzoek raad om de cookies te accepteren in verband met de gebruikscomponent van de website.

De cookies die Sneaker Request gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer, zodat er geen toestemming gevraagd en gegarandeerd te worden is. Met deze cookies worden bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies kunnen worden geplaats (no-follow).

Social Media cookies: dit zijn cookies van derde partijen en worden door de Social Media websites zelf geplaatst. Wanneer je bijvoorbeeld op de website de Social Media button aanklikt, wordt er een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media-partij jouw IP-adres herkennen wanneer je een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij samen verzamelen, verwijzend naar Sneaker Request je naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Op de website van Sneaker Verzoek worden cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Sneaker Request zelf houdt geen informatie bij van latere u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van inzage wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat Sneaker Request informatie niet kan combineren met een natuurlijke persoon. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen via service@shoerecovery.com .

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat terwijl u de website verlaat, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie wordt geplaatst, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Vervolgens moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacyinstellingen aanpassen.

Rechten van betrokken

Ook betrokken heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;

Betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking ervan.

 • Recht op rectificatie;

U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van geverifieerde gegevens te verkrijgen.

 • Recht op gegevenswissing;

Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

 • Recht op beperking van de verwerking;

Als u het recht hebt op de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Sneaker Request .

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;

Een heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij heeft verstrekt aan Sneaker Request, in een beschreven, beschreven en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Sneaker Request over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze heeft geleverd waren.

 • Recht van bezwaar;

De betrokkene heeft te allen tijde het recht vanwege met zijn specifieke situatie verbandhoudende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met precisie van profilering op basis van die bepalingen. Sneaker Request staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende dubbele gronden voor de verwerking aanvoert die zwaardere wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de verplaatsing van, instelling van onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Sneaker Request met uw persoonsgegevens is omgegaan, of een van vergelijkbaar misbruik uit te oefenen, kunt u contact opnemen met rechten via de website: https://sneakerrequest.com/ .

Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Sneaker Request u om een ​​kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart ter bescherming van uw privacy maken. Sneaker Request zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de beperkende handhavingsinstantie. U kunt eventueel contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de volgende betaalmethoden aan. De betaling dient te worden gedaan aan Klarna.

 • Betaal binnen [14] dagen: De betalingstermijn is 14 dagen vanaf verzending van de goederen of tickets/beschikbaarheidsdatum van de dienst. De volledige voorwaarden voor de markten waar deze betaalmethode beschikbaar is, vind je hier: Verenigd Koninkrijk , Duitsland , Zweden , Noorwegen , Denemarken , Finland , Oostenrijk , Zwitserland en Nederland .
 • Financiering: Met de financieringsservice van Klarna kunt u uw aankoop in flexibele of vaste maandelijkse termijnen betalen volgens de voorwaarden die bij het afrekenen worden vermeld. De termijnbetaling is aan het einde van elke maand verschuldigd na indiening van een afzonderlijke maandelijkse factuur door Klarna. Meer informatie over Slice It inclusief algemene voorwaarden en standaard Europese consumentenkredietinformatie vindt u hier voor de markten waar deze betaalmethode beschikbaar is: Oostenrijk , het Verenigd Koninkrijk , Duitsland , Zweden , Noorwegen , Denemarken en Finland .
 • Directe bankoverschrijving: beschikbaar in Duitsland, Oostenrijk, België, Italië, Spanje, Polen en Nederland. Uw rekening wordt direct na het plaatsen van uw bestelling afgeschreven.
 • Automatische incasso: Uw rekening wordt gedebiteerd na verzending van de goederen of tickets/beschikbaarheidsdatum van de dienst of in het geval van een abonnement in overeenstemming met de gecommuniceerde tijdlijnen. U wordt per e-mail geïnformeerd over de datum(s).
 • Kaartbetalingen: beschikbaar in Zweden, Duitsland en Oostenrijk. Het bedrag wordt gereserveerd op uw kaart en wordt afgeschreven na verzending van de goederen of tickets/beschikbaarheidsdatum van de dienst. In geval van een abonnement wordt het bedrag afgeschreven in overeenstemming met de gecommuniceerde tijdlijnen.

De betaalmethoden Pay in [14] dagen, Slice It en automatische incasso zijn alleen beschikbaar bij een positieve kredietbeoordeling. Hiervoor geven wij tijdens het bestelproces en de afhandeling van uw aankoop uw gegevens voor een adres- en kredietcontrole door aan Klarna. We kunnen u alleen de beschikbare betaalmethoden aanbieden op basis van het resultaat van de kredietcontrole. Algemene informatie over Klarna en de gebruiksvoorwaarden per land vindt u op klarna.com . Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de privacyverklaring van Klarnas.

Wijzigingen privacyverklaring

Sneaker Request kan de privacyverklaring telkens aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houdt daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop Sneaker Request reed verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerkt, dan brengt Sneaker Request u per e-mail vanaf de hoogte.Sneaker