política de privacidad

Declaración de privacidad Solicitud de zapatillas

Esta es la declaración de privacidad de Sneaker Request , registrada con el número KVK: 80650724. En este documento se describe como Sneaker Request se adapta a todas nuestras personas. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens tracht Sneaker Request de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Instalación de grondslag

Bij het verlenen van de diensten van Sneaker Request worden uw persoonsgegevens verwerkt. Sneaker Request verwerkt uitsluitend gegevens die Sneaker Request noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening y het uitvoeren van de overeenkomst en gaan zorgvuldig om met de informatie die Sneaker Request over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Sneaker Request bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van del sitio web https://sneakerrequest.com/ indien u hiervoor tostemming hebt gegeven.

 Verkrijging persoonsgegevens

Indien u gebruikt maakt van de diensten van Sneaker Request, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Sneaker Request , of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan ​​alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, al dan niet direct of indirecte.

Categorías personales

Sneaker Request verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contacto- es NAW-gegevens;
 • Locatie gegevens, zoals códigos postales con huisnummers;
 • Dirección de correo electrónico;
 • direcciones IP;
 • Financiële gegevens;
 • Accountgegevens, waaronder tevens uw wachtwoord en gebruikersnaam;
 • Bestelhistoria;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Servicio de Noodzaak

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om (I) een overeenkomst met u aan te gaan, y (II) deze overeenkomst uit te kunnen voeren. De diensten die Sneaker Request biedt kunnen, waaronder het uitvoeren van de overeenkomst, zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig worden uitgevoerd. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot uw gegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Configuración automatizada

Indien sprake is van enige geautomatiseerde besluitvorming, wordt deze besluitvorming verricht door computersystemen y of computerprogramma's zonder tussenkomst van menselijk handelen. Betrokkene is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hij of zij verstrekt y die ten tijde van de geautomatiseerde besluitvorming worden gebruikt. Indien de gegevens niet juist of onvolledig blijken te zijn, zijn alle kosten hieruit voortvloeiende voor rekening en risico voor Betrokkene.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Sneaker Request verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Het uitvoeren van haar diensten y de overeenkomst;
 • Contacto opnemen te conoció, waaronder tevens verstaan ​​het versturen van nieuwsbrieven;
 • Verbeteren van de dienstverlening;
 • Het verrichten van betalingen;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening, waaronder het Leveren van producten;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;

Bewaartermijn

De door Sneaker Request verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conforme de relevante wet- en regelgeving. Solicitud de zapatillas bewaart gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit houdt in dat Sneaker Request een klantprofiel aanmaakt y bewaart totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zal Sneaker Request dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient Sneaker Request facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal Sneaker Request voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Puerta de trabajo derden

Sneaker Request deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst y om te voldoen aan relevante wet-en regelgeving. Derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • De ingeschakelde bezorgdienst(en), zoals Post NL, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens y locatiegegevens.
 • Proveedor de pagos diez behoeve van de verwerking van de betaling. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens y financiële gegevens.
 • Boekhouder, ten behoeve van het verwerken van de (financiële) administratie van Sneaker Request. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens y financiële gegevens.
 • Softwareleveranciers, ten behoeve van de verwerking door benodigde programmatuur. Las categorías de personas están escritas en términos de ubicación, direcciones de correo electrónico, direcciones IP y contactos en NAW.
 • Websitebeheerder, ten behoeve van het aanbieden, onderhoud en/of hosting van de website. Las categorías de personas están escritas en términos de ubicación, direcciones de correo electrónico, direcciones IP y contactos en NAW.

Beveiliging van Persoonsgegevens

Solicitud de zapatilla neemt het beschermen van uw pernoonsgegevens Serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend Met de Stand van de Techniek, uitvoeringskosten, también Met de aard, omvang, contexto en de de verwerkingsdoeelein de de waa waa waaSchiJnliJkheid en erneNESTENEnEndeNENDENENENDENENENTENED VERWERKENEDWELED VERWEL diez en vrijheden van personen , passende technische en organisatorische maatregelen om een ​​op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Sitio web

Puede acceder al sitio web https://sneakerrequest.com/ y cumplir con el descargo de responsabilidad. Sneaker Request behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze descargo de responsabilidad te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van deze website over deze wijziging te informaren. El interior del sitio web se encuentra con grandes grupos de personas que son iguales, pero pueden desondanks mogelijke onjuistheden bevatten de onvolledig zijn. Sneaker Request aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan ​​door, of voortvloeit uit het gebruik van del sitio web. El uso de este sitio web se adapta a su propia cuenta y supone un riesgo para el uso del sitio web. Aan de inhoud van de site website kunnen geen ontleend worden. Todos los textos en https://sneakerrequest.com/ zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Sneaker Request voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Cookieverklaring

Sneaker Request utiliza cookies técnicas que funcionan y analizan el sitio web para optimizarlo. Las cookies son pequeñas etiquetas textuales que se envían desde el sitio web a un sitio web optimizado para que los servidores utilizados sean más eficientes. La revista Sneaker Request , que incluye cookies húmedas en su dispositivo, permite utilizar estas cookies sin interrupciones en el sitio web. Voor other soort cookies es uw tostemming nodig. La solicitud de zapatillas se acepta mediante cookies en el sitio web.

Las cookies de la solicitud de zapatillas utilizan cookies funcionales: estas cookies se eliminan del sitio web en el que trabajamos. Estas galletas no se utilizan para personas con un nivel de vida saludable y no se utilizan en términos de valor. Con estas cookies, las mejores opciones para instalar un navegador en un sitio web son las mejores que se pueden utilizar, pero el sitio web tiene un equilibrio de carga, pero también hay cookies que no se pueden usar (no seguir).

Cookies de redes sociales: estas cookies se dividen en palabras de los sitios web de redes sociales. Cuando se activa el botón de redes sociales del sitio web, se inserta una cookie de redes sociales. Esta puerta de redes sociales puede compartir sus direcciones IP con un artículo incluido en el sitio web. Para que las cookies de las redes sociales participen en los datos de las personas incluidas en esta información, verwijst Sneaker Request je naar de Privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

El sitio web de Sneaker Request utiliza cookies de Google basadas en Google Analytics. La solicitud de zapatillas no tiene información sobre cómo hacerlo en Internet. Google Analytics está disponible principalmente en la tierra de geldende húmeda y regularmente inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat Sneaker Request information no can koppelen aan natuurlijke persoon. Si desea obtener más información, puede ponerse en contacto con opnemen a través de service@shoerecovery.com .

Navegadorinstellingen

Si no desea que las cookies de los sitios web se instalen en su dispositivo, podrá acceder al sitio web, podrá instalarlo en su navegador. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing y dient u toestemming te geven voor de cookie. Si no lo hace, puede que el administrador del sitio web funcione correctamente. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies y ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Puede pasar la instalación de su navegador a través de voorkeuren y vervolgens kunt u instalación de privacidad.

Derecho de contratación

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;

Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens es, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

 • Derecho de rectificación;

U heeft het recht om rectificatie y anvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.

 • Recht op gegevenswissing;

Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

 • Recht op beperking van de verwerking;

Als betrokkene hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Sneaker Request .

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;

Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Sneaker Request, in een gestructureerde, gangbare y machineleesbare vorm te verkrijgen, y deze gegevens tevens aan Sneaker Request over te dragen zonder ghinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt Waren.

 • Derecho de bezwaar;

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van perfiling op based van die bepalingen. Sneaker Request staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht

Si tiene una pregunta sobre la solicitud de zapatillas de deporte de wijze waarop con sus personas, o cualquier persona que desee solicitar una zapatilla, puede ponerse en contacto con las personas a través del sitio web: https://sneakerrequest.com/ .

Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Sneaker Request u om een ​​kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (trazo con números onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacidad. Sneaker Request zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 semanas op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Esto es algo que se debe hacer a mano al instante. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de este enlace: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Klarna

En cooperación con Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Estocolmo, Suecia, le ofrecemos los siguientes métodos de pago. El pago debe realizarse a Klarna.

 • Paga en [14] días: El plazo de pago es de 14 días desde el envío de la mercancía o entradas/fecha de disponibilidad del servicio. Puede encontrar los términos y condiciones completos para los mercados donde está disponible este método de pago aquí: Reino Unido , Alemania , Suecia , Noruega , Dinamarca , Finlandia , Austria , Suiza y Países Bajos .
 • Financiación: Con el servicio de financiación de Klarna podrás pagar tu compra en cuotas mensuales fijas o flexibles según las condiciones indicadas en el checkout. El pago a plazos vence al final de cada mes después de que Klarna presente una factura mensual separada. Puede encontrar más información sobre Slice It, incluidos los términos y condiciones y la información estándar europea sobre crédito al consumo, aquí para los mercados donde está disponible este método de pago: Austria , Reino Unido , Alemania , Suecia , Noruega , Dinamarca y Finlandia .
 • Transferencia bancaria directa: Disponible en Alemania, Austria, Bélgica, Italia, España, Polonia y Países Bajos. Su cuenta será debitada directamente después de realizar su pedido.
 • Débito Directo: Su cuenta será debitada después del envío de los bienes o entradas/fecha de disponibilidad del servicio o en caso de una suscripción de acuerdo con los plazos comunicados. Se le notificará la(s) fecha(s) por correo electrónico.
 • Pagos con tarjeta: Disponible en Suecia, Alemania y Austria. El importe quedará reservado en su tarjeta y se cargará tras el envío de la mercancía o entradas/fecha de disponibilidad del servicio. En caso de suscripción el importe se cargará según los plazos comunicados.

Los métodos de pago Pay in [14] días, Slice It y domiciliación bancaria solo están disponibles en caso de evaluación crediticia positiva. Para ello, durante el proceso de pedido y la gestión de su compra, enviamos sus datos para una verificación de dirección y crédito a Klarna. Solo podemos ofrecerle los métodos de pago disponibles según el resultado de la verificación de crédito. Puede encontrar información general sobre Klarna y los términos de usuario por país en klarna.com . Sus datos personales se manejan de acuerdo con la ley de protección de datos aplicable y de acuerdo con la información de la declaración de privacidad de Klarna.

Wijzigingen privacidadverklaring

Sneaker Request kan te allen tijde deprivacyverklaring aanpassen. En el sitio web está la versión más reciente publicada. Houdt daarom altijd de sitio web en la puerta para la versión más reciente. Als het nueva privacidad beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop Sneaker Request reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerkt, dan breng Sneaker Request u por correo electrónico daarvan op de hoogte.Sneaker