política de privacidad

Declaración de privacidad Solicitud de zapatillas

Se trata de privacidad verklaring van Sneaker Request , geregistreerd onder het KVK-nummer: 74305328. En dicho documento wordt uitgelegd hoe Sneaker Request omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Sneaker Request de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verwerking de Grondslag

Bij het verlenen van de diensten van Sneaker Request worden uw persoonsgegevens verwerkt. Sneaker Request verwerkt uitsluitend gegevens die Sneaker Request noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en het uitvoeren van de overeenkomst en gaan zorgvuldig om met de informatie die Sneaker Request over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. El grondslag voor het verwerken van deze gegevens es el overeenkomst die u met Sneaker Request bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van del sitio web https://sneakerrequest.com/ indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

 Verkrijging persoonsgegevens

Indien u gebruikt maakt van de diensten van Sneaker Request, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Sneaker Request , de worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan ​​alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, al dan niet direct of indirecto.

Categorías de personas

Sneaker Request verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contacto- en NAW-gegevens;
 • Locatie gegevens, zoals códigos postales con huisnummers;
 • Dirección de correo electrónico;
 • dirección IP;
 • Financiële gegevens;
 • Accountgegevens, waaronder tevens uw wachtwoord en gebruikersnaam;
 • Bestelhistoria;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Verwerking de Noodzaak

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om (I) een overeenkomst met u aan te gaan, en (II) deze overeenkomst uit te kunnen voeren. De diensten die Sneaker Request biedt kunnen, waaronder het uitvoeren van de overeenkomst, zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig worden uitgevoerd. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot uw gegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Indien sprake is van enige geautomatiseerde besluitvorming, wordt deze besluitvorming verricht door computersystemen en/of computerprogramma's zonder tussenkomst van menselijk handelen. Betrokkene es zelf veranwoordelijk voor de gegevens die hij of zij verstrekt en die ten tijde van de geautomatiseerde besluitvorming worden gebruikt. Indien de gegevens niet juist of onvolledig blijken te zijn, zijn alle kosten hieruit voortvloeiende voor rekening en risico voor Betrokkene.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Sneaker Request verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Het uitvoeren van haar diensten en de overeenkomst;
 • Póngase en contacto con opnemen met u, waaronder tevens verstaan ​​het versturen van nieuwsbrieven;
 • Verbeteren van de dienstverlening;
 • Het verrichten van betlingen;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening, waaronder het leveren van producten;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;

Bewaartermijn

De door Sneaker Request verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante we- en regelgeving. Sneaker Request bewaart gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit houdt in dat Sneaker Request een klantprofiel aanmaakt y bewaart totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zal Sneaker Request dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient Sneaker Request facturen met uw (persons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal Sneaker Request voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Verwerking puerta derden

Sneaker Request deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante we- en regelgeving. Derden wararmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • De ingeschakelde bezorgdienst(en), zoals Post NL, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en locatiegegevens.
 • Proveedor de pago ten behoeve van de verwerking van de betling. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Boekhouder, ten behoeve van het verwerken van de (financiële) administratie van Sneaker Request. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Softwareleveranciers, ten behoeve van de verwerking door benodigde programmatuur. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres, het IP-adres, contact- en NAW-gegevens.
 • Websitebeheerder, ten behoeve van het aanbieden, onderhoud en/of hosting van de website. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres, het IP-adres, contact- en NAW-gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens

Sneaker Request neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van , passende technische en organisatorische maatregelen om een ​​op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Sitio web

Door het gebruiken van del sitio web https://sneakerrequest.com/ stem je in met de descargo de responsabilidad. Sneaker Request behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze descargo de responsabilidad te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Sneaker Request aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan ​​door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op https://sneakerrequest.com/ zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Sneaker Request voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Cookieverklaring

Sneaker Request maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies om de website te optimiseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerserservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Sneaker Request mag, volgends de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies es uw tostemming nodig. Sneaker Request raadt aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Las cookies die Sneaker Request gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat del website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat del website bereikbaar blijft (balanceo de carga) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow).

Cookies de redes sociales: dit zijn cookies van derde partijen en worden door de Social Media websites zelf geplaatst. Bijvoorbeeld wanneer je op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij jouw IP-adres herkennen zodra je een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Sneaker Request je naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

En el sitio web de Sneaker Request worden cookies de Google geplaatst ten behoeve de Google Analytics. Solicitud de zapatillas de deporte zelf houdt geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics es mogelijk verplicht op grond van geldende we- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat Sneaker Request informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contacte a opnemen a través de service@shoerecovery.com .

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing y dient u tostemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies y ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Rechten van betrokken

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;

Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, Wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

 • Recht op rectificatie;

U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.

 • Recht op gegevenswissing;

Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

 • Recht op beperking van de verwerking;

Als betrokkene hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Sneaker Request .

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;

Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Sneaker Request, en een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Sneaker Request over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke a ze verstrekt wie Waren

 • Recht van bezwaar;

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op based van die bepalingen. Sneaker Request staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Sneaker Request met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via the website: https://sneakerrequest.com/ .

Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Sneaker Request u om een ​​kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Sneaker Request zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit es de bevoegde handhaveinstantie. U kunt hiervoor póngase en contacto con opnemen a través del enlace deze: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Klarna

En cooperación con Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Estocolmo, Suecia, le ofrecemos los siguientes métodos de pago. El pago debe hacerse a Klarna.

 • Paga en [14] días: El plazo de pago es de 14 días desde el envío de la mercancía o boletos/fecha de disponibilidad del servicio. Puede encontrar los términos y condiciones completos para los mercados donde está disponible este método de pago aquí: Reino Unido , Alemania , Suecia , Noruega , Dinamarca , Finlandia , Austria , Suiza y los Países Bajos .
 • Financiación: Con el servicio de financiación de Klarna puedes pagar tu compra en cuotas mensuales flexibles o fijas según las condiciones indicadas en el checkout. El pago a plazos vence al final de cada mes después de la presentación de una factura mensual por separado por parte de Klarna. Puede encontrar más información sobre Slice It, incluidos los términos y condiciones y la información estándar europea sobre créditos al consumo, para los mercados en los que está disponible este método de pago: Austria , el Reino Unido , Alemania , Suecia , Noruega , Dinamarca y Finlandia .
 • Transferencia bancaria directa: disponible en Alemania, Austria, Bélgica, Italia, España, Polonia y los Países Bajos. Su cuenta será debitada directamente después de realizar su pedido.
 • Débito Directo: Su cuenta será debitada después del envío de los bienes o boletos/fecha de disponibilidad del servicio o en caso de suscripción de acuerdo con los plazos comunicados. Se le notificará sobre la(s) fecha(s) por correo electrónico.
 • Pagos con tarjeta: Disponible en Suecia, Alemania y Austria. El importe se reservará en su tarjeta y se cargará después del envío de la mercancía o de los billetes/fecha de disponibilidad del servicio. En caso de suscripción, el importe se cargará de acuerdo con los plazos comunicados.

Los métodos de pago Pay in [14] days, Slice It y domiciliación bancaria solo están disponibles en caso de una evaluación crediticia positiva. Para este propósito, durante el proceso de pedido y el manejo de su compra, enviamos sus datos para una verificación de dirección y crédito a Klarna. Solo podemos ofrecerle los métodos de pago disponibles en función del resultado de la verificación de crédito. Puede encontrar información general sobre Klarna y los términos de usuario por país en klarna.com . Sus datos personales se manejan de acuerdo con la ley de protección de datos aplicable y de acuerdo con la información en la declaración de privacidad de Klarna.

Wijzigingen privacidad verklaring

Sneaker Request kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houdt daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop Sneaker Request reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerkt, dan brengt Sneaker Request u per e-mail daarvan op de hoogte.Sneaker