Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sneaker Request

Artikel 1 Algemene voorwaarden

1 In de algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij expliciet anders vermeld:
2 Aanbieding: Alle schriftelijke aanbiedingen aan Koper voor de levering van producten door Verkoper waarbij deze voorwaarden onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
3 Koper: een natuurlijke rechtspersoon, niet handelend in bedrijf of beroep, die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
4 Overeenkomst: De verkoopovereenkomst (op afstand) strekt zich uit van de verkoop en levering van Producten aan de Koper, gekocht bij Sneaker Request.
5 Producten: De producten die Sneaker Request aanbiedt zijn Sneakers.
6 Verkoper: De aanbieder van de Producten aan de Koper, hierna: Sneaker Request.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van Sneaker Request en alle Overeenkomsten tussen Sneaker Request en de Koper, en op alle Producten die door Sneaker Request worden aangeboden.
2 Voordat een Overeenkomst (op afstand) tot stand komt, krijgt de Koper inzage in de Voorwaarden. In het geval dat dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Sneaker Request aan Koper aangeven op welke wijze Koper kennis kan nemen van de voorwaarden, die op de website van Sneaker Request zijn gepubliceerd, om Koper in staat te stellen om bewaar de voorwaarden op een duurzame gegevensdrager.
3 In uitzonderlijke gevallen kan van de voorwaarden worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen met Sneaker Request.
4 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing en wordt de nietige/vernietigde bepaling (en) vervangen door een bepaling met dezelfde toepassingsgebied als de oorspronkelijke bepaling.
6 Onduidelijkheid over de inhoud, uitleg of situaties die niet in deze algemene voorwaarden worden genoemd, moeten worden beoordeeld en uitgelegd in relatie tot de algemene voorwaarden.
7 In het geval dat deze algemene voorwaarden naar hem/haar verwijzen, dient dit ook opgevat te worden als een verwijzing naar hem/haar, indien van toepassing.

Artikel 3 Het aanbod

1 Alle Aanbiedingen van Sneaker Request zijn vrijblijvend, tenzij dit expliciet en schriftelijk is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt is of onder bepaalde voorwaarden geldig is, wordt dit expliciet vermeld in het Aanbod. Een Aanbieding bestaat in eerste instantie als deze schriftelijk is vastgelegd.
2 Sneaker Request is aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding van dit aanbod door Koper binnen 14 dagen schriftelijk wordt bevestigd of Koper het verschuldigde bedrag heeft voldaan. Desalniettemin heeft Sneaker Request de bevoegdheid om een Overeenkomst met een potentiële Koper te weigeren op een voor Sneaker Request onderbouwde reden.
3 Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten met de juiste prijzen. De beschrijving is zo nauwkeurig geschreven dat deze de Koper in staat stelt een juist oordeel te vellen over het Aanbod. Eventuele fouten of vergissingen in de Aanbieding kunnen niet aan Sneaker Request worden gebonden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grondslag vormen voor enige schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst (op afstand). Sneaker Request kan niet garanderen dat de kleuren die in een afbeelding worden weergegeven exact overeenkomen met de kleuren van het product.
4 Levertijden en leveringstermijnen in het aanbod van Sneaker Request zijn indicatief en geven Koper bij overschrijding van de levertijd (en) geen schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5 Een offerte verplicht Sneaker Request niet tot levering van een product tegen de gereduceerde prijs van de Aanbieding tegen een deel van de opgegeven prijs.
6 In het geval van een Aanbieding tegen een gereduceerde prijs, geldt deze niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen tegen een gereduceerde prijs zijn beschikbaar op basis van de voorraad, die volgens het “verkocht is verkocht” principe is.
7 De huidige marktwaarde van de Producten is aan verandering onderhevig, waardoor de offerte dienovereenkomstig verandert.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

1 De overeenkomst bestaat wanneer de koper het aanbod van Sneakerverzoek voor een specifiek product accepteert door te bestellen of door te betalen.
2 Een Aanbieding kan worden gedaan door Sneaker Request via de website.
3 In het geval dat de Koper het Aanbod accepteert via een Overeenkomst met Sneaker Request, wordt de Overeenkomst door Sneaker Request schriftelijk aan de Koper bevestigd, in ieder geval per e-mail.
4 Indien de acceptatie (op onderstaande punten) afwijkt van het Aanbod, is Sneaker Request niet verantwoordelijk.
5 Sneaker Request is niet gebonden aan een Aanbieding indien de Koper had kunnen of mogen verwachten dat de Aanbieding een fout of vergissing bevatte. Uit deze fout of vergissing heeft de Koper geen rechtmatige zaak tegen Sneaker Request.
6 De Koper heeft het recht om binnen de wettelijke termijn gebruik te maken van zijn herroepingsrecht. Indien herroeping van toepassing is, dient de koper zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het alleen uitpakken of gebruiken op een manier die nodig is om de soort, de kenmerken en het gebruik van het Product te bepalen. De directe kosten voor het retourneren van het product zijn voor rekening van de koper.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

1 Sneaker Request zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2 Indien de Overeenkomst werkzaamheden van derden moet bevatten, heeft Sneaker Request het recht om bepaalde werkzaamheden aan deze derden uit te besteden.
3 De Koper is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens waarvan Sneaker Request aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs zou kunnen begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, en worden tijdig verstrekt. In het geval dat deze gegevens niet worden verstrekt binnen een tijdsbestek dat nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, heeft Sneaker Request het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
4 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is Sneaker Request niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het opvolgen van instructies van Koper indien dit afwijkt van de inhoud of omvang van de Overeenkomst. Indien de instructie meerwerk voor Sneaker Request oplevert, is de Koper verantwoordelijk voor het vergoeden van de gemaakte extra kosten op basis van het servicecontract.
5 Sneaker Request kan voor de uitvoering van de Overeenkomst van Koper verlangen dat deze zekerheid stelt in de vorm van een volledige vooruitbetaling.
6 Sneaker Request is niet verantwoordelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat voor Sneaker Request in de veronderstelling dat de Koper onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens heeft verstrekt, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid eerder bij Sneaker Request bekend was.
7 Afnemer vrijwaart Sneaker Request voor mogelijke aanspraken van derden, die verband houden met mogelijke schade veroorzaakt tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, die toerekenbaar is aan Afnemer.

Artikel 6 Levering

1 Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat Koper niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt, onvoldoende medewerking verleent, de (aan) betaling niet tijdig door Sneaker Request is ontvangen of doordat andere omstandigheden buiten de macht van Sneaker Request voor enige vertraging zorgen, heeft Sneaker Request recht op een redelijke verlenging van de leveringstermijn. Alle overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. De Koper bezorgt Sneaker Request een schriftelijke verklaring met een redelijke termijn voor het leveren van de Producten. De Koper heeft geen recht op enige schadevergoeding op grond van mogelijke vertraging tijdens de uitvoering van de Overeenkomst.
2 Afnemer is verplicht de Producten in ontvangst te nemen op het moment dat vermeld staat op de Overeenkomst, alsmede op het moment dat de Producten eerder of later beschikbaar zijn voor ontvangst dan in de Overeenkomst is afgesproken.
3 Indien de Koper weigert te ontvangen of nalatig is met het verstrekken van de informatie of instructies die nodig zijn voor de levering, heeft Sneaker Request het recht de Producten op te slaan voor rekening en risico van de Koper.
4 Indien de Producten worden geleverd door Sneaker Request of een externe vervoerder, heeft Sneaker Request het recht eventuele bezorgkosten in rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De kosten worden apart in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5 Indien Sneaker Request persoonsgegevens van Koper nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst, gaat de leveringstermijn in nadat Koper alle persoonsgegevens voor de uitvoering aan Sneaker Request heeft verstrekt.
6 Indien de opgegeven leveringstermijn van Sneaker Request wordt vermeld, kan dit worden beschouwd als een indicatie. Voor leveringen buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
7 Sneaker Request heeft het recht in gedeelten te leveren, tenzij deze afwijkt van de Overeenkomst of de deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Sneaker Request heeft het recht om de geleverde Producten afzonderlijk te factureren.
Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen betaald zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Sneaker Request behoudt zich het recht voor om een levering te weigeren wanneer er een reëel risico op niet-betaling bestaat.

Artikel 7 Verpakking en transport

1 Sneaker Request is jegens Koper verplicht de Producten deugdelijk te verpakken en zodanig te beveiligen dat het Product bij normaal gebruik in behoorlijke staat zijn bestemming bereikt.
2 Tenzij schriftelijk overeengekomen, dienen alle leveringen inclusief omzetbelasting (BTW), verpakking en verpakkingsmaterialen te zijn.
3 De ontvangst van de levering zonder enige opmerkingen of opmerkingen op de verzenddocumenten of de kassabon geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat was op het moment van levering.

Artikel 8 Onderzoek, klachten

1 De Koper wordt betekend dat hij op het moment van levering, in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst, onderzoek moet doen en het Product moet uitpakken of gebruiken op een manier die nodig is om te beoordelen of hij het Product zal behouden. Daarbij dient Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van de ontvangen Producten in overeenstemming is met de Overeenkomst en de Producten in overeenstemming zijn met de eisen die voortvloeien uit de normale handel.
2 De Koper is verplicht onderzoek te doen naar en zich te informeren over het gebruik van het Product en bij persoonlijk gebruik het Product te testen volgens de gebruikershandleiding. Sneaker Request erkent geen aansprakelijkheid voor het onjuist gebruik van het Product door de Koper.
3 Mogelijke visuele gebreken of tekortkomingen dienen te worden gemeld aan Sneaker Request op service@Sneakerrequest.com. De koper heeft een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen te worden gemeld, terwijl ontdekkingen met betrekking tot het uiterlijk dienen binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Met betrekking tot schade aan het product veroorzaakt door nalatige behandeling door de koper, is de koper als enige verantwoordelijk voor een mogelijke waardevermindering van het product.
4 Bij tijdige ontvangst van een klacht blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte Producten. Indien Koper een gebrekkig Product wenst te retourneren, zal dit uitsluitend geschieden met voorafgaande schriftelijke toestemming van Sneaker Request, op de exacte wijze zoals bepaald door Sneaker Request.
5 Indien de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het Product en alle toebehoren in de originele staat en verpakking terugsturen naar Sneaker Request op de meest redelijke manier, in overeenstemming met de retourinstructies van Sneaker Request. De directe kosten voor de retourzending zijn voor rekening en risico van de Koper. Indien de Koper het Product niet terugstuurt in de originele verpakking en inclusief de originele accessoires, dienen de kosten van de waardevermindering van het Product te worden betaald en zijn deze voor risico van de Koper.
6 Sneaker Request heeft het recht om een onderzoek in te stellen naar de authenticiteit en de staat van de geretourneerde Producten voordat een terugbetaling plaatsvindt.
7 Terugbetalingen aan de Koper worden zo snel mogelijk verwerkt, maar de betaling kan tot 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. De terugbetaling vindt plaats op het eerder opgegeven rekeningnummer.
8 Indien de koper gebruik maakt van zijn klachtrecht, heeft hij geen recht op opschorting van de betalingsverplichting noch op verrekening van openstaande facturen.
9 Indien er een gebrek is aan de levering, of indien meerdere producten ontbreken, en dit is toe te schrijven aan Sneaker Request, dan zal Sneaker Request een verzoek naar de Koper sturen om het ontbrekende Product (en) door te sturen en de resterende bestelling te annuleren. De erkenningsbrief voor het ontvangen van het product is een richtlijn. Eventuele schade die de Koper lijdt als gevolg van een afwijking in de levering kan niet aan Sneaker Request worden doorberekend.

Artikel 9 Prijzen

1 De prijzen van de aangeboden Producten zijn onderhevig aan een continu veranderende marktwaarde, waardoor de prijzen dagelijks/wekelijks kunnen verschillen.
2 De in het aanbod genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3 De in de Aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de kosten op het moment dat de Overeenkomst tot stand komt, zoals: in- en uitvoerrechten, verzend- en afvoerkosten, verzekeringen, heffingen en belastingen.
4 Indien het Product of de grondstof onderhevig zijn aan prijsschommelingen op de financiële markt, die buiten de invloed van Sneaker Request liggen, kunnen de Producten door Sneaker Request tegen afwijkende prijzen worden aangeboden. Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en die kunnen fluctueren.

Artikel 10 Betalings- en incassobeleid

1 Betaling dient bij voorkeur te geschieden in de valuta die op de factuur staat vermeld via de aangegeven betaalmethode.
2 De koper heeft geen recht op of verwachtingen op een vooraf afgegeven budget, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
3 De Koper dient de betaling in één keer af te ronden op het rekeningnummer en de gegevens die door Sneaker Request zijn verstrekt. Partijen kunnen slechts na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Sneaker Request een andere betalingstermijn bedenken.
4 Indien met Koper een periodieke betalingsverplichting is overeengekomen, heeft Sneaker Request het recht de prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
5 In geval van persoonlijk faillissement of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Sneaker Request op Koper direct opeisbaar.
6 Sneaker Request heeft het recht om de betaling van de Koper in de eerste plaats te gebruiken voor verlaging van de kosten, ten tweede voor verlaging van de leegstaande rente en ten slotte voor de vermindering van de hoofdsom en opgebouwde rente. Sneaker Request kan het aanbod tot betaling weigeren zonder in verzuim te vallen, indien de Koper een opdracht heeft toegewezen voor de afwikkeling. Sneaker Request kan het volledige bedrag weigeren, in het geval dat openstaande rente en opgebouwde rente als kosten worden gecompenseerd.
7 De Koper ontvangt een schriftelijke betalingsherinnering met een betalingstermijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de betalingsherinnering, ter nakoming van de betalingsverplichting en de toewijzing van de buitengerechtelijke kosten verbonden aan het niet betalen binnen de aangegeven termijn.
8 Sneaker Request kan vanaf het moment dat de Koper in verzuim is zonder ingebrekestelling de wettelijke (handels) rente vorderen vanaf de eerste dag van verzuim tot en met de volledige betaling en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten volgens artikel 6:96 BW berekend met de getrapte schaal uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
9 Indien Sneaker Request meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze voor vergoeding in aanmerking. Tevens zijn de gemaakte juridische en executiekosten voor rekening van de Koper.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

1 Alle door Sneaker Request geleverde Producten blijven eigendom van Sneaker Request totdat de Koper heeft voldaan aan alle verplichtingen die met Sneaker Request zijn overeengekomen in de Overeenkomst.
2 De Koper is niet bevoegd om te verpanden of op een bepaalde manier bezwaar te maken indien de Producten onder het eigendomsvoorbehoud vallen, indien de eigendom van de Producten niet volledig is overgedragen.
3 Indien een derde partij de Producten onder eigendomsvoorbehoud in beslag neemt, is de Koper verplicht Sneaker Request zo snel als redelijkerwijs op dat moment in kennis te stellen.
4 Indien Sneaker Request gebruik wil maken van het eigendomsvoorbehoud genoemd in dit artikel, geeft Koper nu zijn onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming en machtiging aan Sneaker Request of aan aangestelde derden om de plaatsen te betreden waar het eigendom van Sneaker Request te vinden is. om de woning op te halen.
5 Sneaker Request heeft het recht de gekochte Producten te behouden voor het geval Koper niet (volledig) aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte voor Sneaker Request. Nadat Koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, zal Sneaker Request zich inspannen om de producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, bij Koper af te leveren.
6 Kosten en gevolgschade als gevolg van het behouden van de gekochte Producten zijn voor rekening en risico van Koper en dienen op eerste beroep van Sneaker Request door Koper te worden vergoed.

Artikel 12 Garantie

1 Sneaker Request garandeert dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels / voorschriften op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook voor de levering van Producten die bestemd zijn voor gebruik buiten Nederland en de Koper heeft dit expliciet schriftelijk gemeld aan Sneaker Request.
2 Sneaker Request garandeert dat alle producten authentiek zijn, behoren tot het merk waaronder ze worden aangeboden en in nieuwstaat verkeren. Sneaker Request biedt uitdrukkelijk geen tweedehands Producten aan.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1 Sneaker Request heeft het recht de nakoming van de verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de koper de (betalings) verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt.
2 Verder heeft Sneaker Request het recht om de Overeenkomst met Koper te ontbinden indien deze niet is uitgevoerd, zonder juridische tussenkomst, indien Koper de verplichtingen uit de Overeenkomst met Sneaker Request niet tijdig of niet nakomt.
3 Verder heeft Sneaker Request het recht om de Overeenkomst voorafgaand aan ingebrekestelling te ontbinden indien uit de omstandigheden blijkt dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk wordt geacht of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer vereist is, of dat in andere omstandigheden ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst kan niet op redelijke wijze worden verwacht.
4 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sneaker Request op Koper direct opeisbaar. Wanneer Sneaker Request de nakoming van de verplichting opschort, behoudt hij zijn aanspraak op wetgeving en de Overeenkomst.
5 Sneaker Request behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Beperking van aansprakelijkheid

1 Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Sneaker Request leidt tot aansprakelijkheid van Sneakers Request jegens Koper of een derde, is de aansprakelijkheid beperkt tot de door Sneaker Request in rekening gebrachte kosten in verband met de Overeenkomst, tenzij de schade is ontstaan door opzet of een werkelijke fout. De aansprakelijkheid van Sneaker Request is in alle gevallen beperkt tot het schadebedrag dat per incident per jaar door de verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd.
2 Sneaker Request is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, gederfde winst en/of verlies, gemiste besparingen en schade ontstaan door het gebruik van de geleverde Producten. Voor Koper geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
3 Sneaker Request is niet aansprakelijk voor het herstellen van schade die is veroorzaakt door het gebruik van het Product. Sneaker Request levert strikte onderhouds- en gebruikershandleidingen die door de Koper moeten worden nageleefd. Alle schade aan Producten veroorzaakt door het dragen of gebruiken van de Producten is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid. (Inclusief gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.)
4 Sneaker Request is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het handelen of het niet kunnen verstrekken van (onvolledige en/of onjuiste) informatie op de website (s) of op gelinkte websites.
5 Sneaker Request is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of om andere redenen het niet beschikbaar zijn van de website.
6 Sneaker Request staat niet in voor een juiste en volledige overdracht van de inhoud van de e-mail die namens Sneaker Request is verzonden, noch voor de tijdige ontvangst van deze e-mail.
7 Alle vorderingen van de Koper op grond van het tekortschieten van Sneaker Request vervallen indien deze claims niet binnen een jaar nadat de claim bij de Koper bekend had kunnen zijn, niet schriftelijk aan Sneaker Request zijn gemeld en gemotiveerd. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval één jaar na het einde van de Overeenkomst.

Artikel 15 Overmacht

1 Sneaker Request is niet aansprakelijk in geval van overmacht die leidt tot het niet nakomen van de verplichtingen uit de Overeenkomst, evenmin kan Sneaker Request aansprakelijk worden gesteld voor enige verplichting indien hij gehinderd wordt als gevolg van omstandigheden die niet aan de schuld of volgens de wet, rechtshandelingen of de verantwoordingsplichtige op basis van toepasselijke opvattingen.
2 Overmacht bestaat uit het volgende, maar is niet beperkt binnen wetgeving en jurisprudentie, (i) Overmacht van leveranciers van Sneaker Request, (ii) Leveranciers die zijn aanbevolen of voorgeschreven door de Koper aan Sneaker Request, die hun verplichtingen niet nakomen , (iii) Gebrek aan zaken, apparatuur, software of materialen van derden, (iv) Overheidsmaatregelen, (v) Stroomstoring, (vi) Storing van internet, datanetwerk en telecommunicatiefaciliteiten (dwz als gevolg van cybercriminaliteit en hacking), (vii) Natuurrampen, (viii) Oorlogs- of terroristische aanslagen, (ix) Algemene transportproblemen, (x) Stakingen binnen Sneaker Request en (xi) andere situaties die gebaseerd zijn op het oordeel van Sneaker Request liggen buiten de invloed ervan, die het tijdelijk of permanent vervullen van de verplichtingen.
3 Sneaker Request heeft het recht om een beroep te doen op overmacht indien de omstandigheden voor het nakomen van de verplichtingen verhinderd worden, nadat Sneaker Request hun verbintenis had moeten nakomen.
4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen in staat de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
5 Voor zover Sneaker Request in staat is de verplichting uit de Overeenkomst in gedeelten na te komen, gedurende de periode van overmacht, en het daaropvolgende gedeelte zelfstandige waarde heeft, heeft Sneaker Request het recht dit gedeelte apart te factureren. De koper is verplicht deze factuur als een afzonderlijke overeenkomst te betalen.

Artikel 16 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst, gaat op Koper over op het moment dat de Producten in het bezit zijn van Koper. Dit is het geval wanneer de Producten zijn afgeleverd op het afleveradres van de Koper.

Artikel 17 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1 Sneaker Request gaat zorgvuldig om met de (persoons) gegevens van Koper en bezoekers van de website (s). Indien daarom wordt gevraagd, zal Sneaker Request de betrokkene informeren.
2 Indien Sneaker Request de informatie op basis van de Overeenkomst extra moet beveiligen, zal deze beveiliging voldoen aan de afgesproken specificaties en een beveiligingsniveau dat rekening houdt met de staat van de techniek, de gevoeligheid van de data en of de daaraan verbonden kosten zijn redelijk.


Artikel 18 Klachten

1 Indien de Koper niet tevreden is over de Producten van Sneaker Request en/of een klacht heeft over (de uitvoering van de) de Overeenkomst, is de Koper verplicht om zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 kalenderdagen na de oorzaak van de klacht. Klachten kunnen gemeld worden via service@Sneakerrequest.com met als onderwerp “Klacht”.
2 De klacht dient voldoende onderbouwd en/of toegelicht te worden, wil Sneaker Request de klacht in behandeling nemen.
3 Sneaker Request zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht.
4 Beide partijen zullen samen proberen tot een oplossing te komen.

Artikel 19 Toepasselijk recht

1 Op elke overeenkomst tussen Sneaker Request en koper is Nederlands recht van toepassing.
2 Bij uitleg over de inhoud en strekking van deze voorwaarden is de Nederlandse taal doorslaggevend. Sneaker Request heeft het recht om eenzijdige wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden.
3 Alle geschillen, ontstaan door of door de Overeenkomst tussen Sneaker Request en Koper, worden beslecht bij de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingendrechtelijke bepaling leidt tot kwalificatie van een andere rechter.

Shipping and Returns

Verzending:
Het bestelproces kan tot 2-10 werkdagen duren, afhankelijk van de producten, dus als uw bestelling extreem dringend is, neem dan contact met ons op voordat u uw bestelling plaatst en wij zullen u een exacte datum van verzending en levering geven.

Retourneren:
Als u niet tevreden bent met de producten die u heeft ontvangen, kunt u deze binnen 14 dagen na ontvangst aan ons retourneren, mits ze in originele staat zijn. Retourzendingen moeten per e-mail worden gemeld op service@sneakerrequest.com

Eenmaal geretourneerd heeft u recht op omruiling of terugbetaling, exclusief de kosten van de originele verzending en verpakking. We kunnen geen artikelen terugbetalen of ruilen die gedragen, gewassen of niet in originele staat lijken te zijn.

– Alle geretourneerde artikelen dienen ongedragen, ongewassen en eventueel voorzien van originele labels en/of verpakking te zijn.
– Wij zijn niet verantwoordelijk voor de retour verzendkosten van de artikelen.
– Alle items moeten in originele, verkoopbare staat zijn.
– Zorg ervoor dat alle geretourneerde artikelen goed verpakt zijn, zodat ze niet beschadigd raken tijdens de verzending.
– Als u schoeisel retourneert, zorg er dan voor dat de doos wordt beschermd met een buitenste verpakkingslaag. De doos maakt deel uit van het product, daarom kan elke beschadiging tot gevolg hebben dat de retourzending wordt geweigerd.
– Zorg ervoor dat alle retourpakketten worden verzonden met een traceerbare, verzekerde service.
– We kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor items die beschadigd of verloren zijn gegaan tijdens het retourtransport.
– Raadpleeg onze Algemene voorwaarden voor meer informatie over retourneren.